Mateřská škola Horní Životice, okres Bruntál, příspěvková organizace

Provozní řád

Mateřská škola Horní Životice, okres Bruntál, příspěvková organizace je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob a nakládání s prádlem.

Provozní řád se řídí zejména:

 • zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

 • zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 • vyhláškou MZCR č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch, v platném znění

 • zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

 • vyhláškou ministerstva školství č.14 / 2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění

 • Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22

 1. Údaje o zařízení

Název organizace: Mateřská škola Horní Životice, okres Bruntál, příspěvková organizace

Horní Životice 61, 793 12 Horní Benešov

IČO: 70991057

telefon: 554 748 127

email: ms.hornizivotice@tiscali.cz

zřizovatel: Obec Horní Životice

starosta: Jaroslav Kovář

ředitelka mateřské školy: Maralíková Zdeňka

 1. Popis zařízení

Typ školy: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 28 zapsaných dětí

Počet tříd: 1

Věkové složení: 3 – 6 let

Provozní doba: 6,30 – 16,00 hodin

Využití pro jiné aktivity: dle zřizovací listiny – stravování pro cizí strávníky

 1. Režim dne

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání v základní škole.

Nástup dětí: od 6,30 hod. do 8,00 hod.

Zákonný zástupce je povinen přivést dítě do třídy a osobně předat učitelce. Při zahájení docházky dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální adaptační program.

Nepřítomnost dítěte se omlouvá do 7,30 hodin dne, kterého se to týká, na telefonním čísle 554748127, při náhlém onemocnění dítěte si mohou zákonní zástupci oběd první den nepřítomnosti vyzvednout v 11,00 hodin ve školní kuchyni.

Uspořádání dne: respektujeme dobu příchodu a odchodu dětí, jejich individuální potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností, děti mají možnost svého zapojení do hry a do řízených činností, pevně je stanovená doba stravování a odpočinku. Denní program je dostatečně pružný, poměr spontánních a řízených činností je vyvážený.

6,30 – 8,35 scházení dětí, hry a činnosti dle volby a přání dětí, hygiena, svačina

8,35 – 9,35 záměrné a spontánní učení, učitelka pracuje s dětmi a plní dané úkoly třídního vzdělávacího

plánu, nejstarší děti pracují, ostatní si volně hrají

9,35 – 11,35 pobyt venku, vycházky, pohybové činnosti, sezónní činnosti

11,35 – 14,15 oběd, odpolední odpočinek, dětem před usnutím čteme nebo vyprávíme pro pocit pohody

14,15 – 16,00 svačina, tělovýchovná chvilka, zájmové činnosti dle volby dětí, rozchod dětí domů

hra: je zařazována průběžně ve všech částech dne, převládá v době scházení a rozcházení dětí

řízené činnosti zpravidla před pobytem venku a v odpoledních hodinách

pohybové aktivity: obě třídy jsou vybaveny pro pohybové aktivity, také chodba v prvním patře – skákací míče,

tělocvična vybavena různým sportovním nářadím – žebřiny, žíněnky, gymnastický koberec,

látkový tunel, lavičky, skákací míče apod.

školní zahrada – vybavena kyvadlovými houpačkami, závěsnými houpačkami, věží

se skluzavkou, věží se šplhací stěnou, tabulí, krytým pískovištěm, domečkem, lavičkami

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

  • před dopolední svačinou – individuálně nebo skupinově zaměřené pohybové činnosti

  • před pobytem venku – cvičení s náčiním doprovázené hudbou, slovem, pohybové hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení

  • při pobytu venku – pohybové hry, sezónní pohybové hry

  • odpoledne po odpočinku – pohybové chvilky v tělocvičně, individuální hry, hudebně pohybové činnosti

pobyt venku: probíhá zpravidla dvě hodiny dopoledne, případně i odpoledne

délka pobytu venku je přizpůsobená počasí a stavu ovzduší – na školní zahradě,

vycházky v okolí mateřské školy

Školní zahrada je oplocena, vhodná pro sport, vzdělávání. Vše je upravováno a udržováno pro bezpečný pobyt dětí

venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě (i v tělocvičně), pravidelné

vizuální kontroly, pískoviště je zakryto sítí, prováděny jsou kontroly kvality písku.

Pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách

Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní:

  • sezónní činnosti

  • tvořivé, praktické činnosti

  • pohybové a sportovní hry s náčiním

  • turistika

odpočinek: k odpolednímu odpočinku dětem slouží samostatná třída se stabilně připravenými lehátky, každé dítě má své lůžkoviny.

doba a forma odpočinku vychází z individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají

minimálně půl hodiny, poté jsou jim nabízeny klidné činnosti ve třídě tak, aby nerušily

odpočívající děti, donucovat děti ke spánku na lehátku je nepřípustné

každé dítě má možnost si na lehátko vzít svou oblíbenou plyšovou hračku, polštářek

během odpočinku děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby

stravování: zajišťuje školní jídelna mateřské školy. Je – li dítě ve škole přítomno v době podávání

oběda, stravuje se vždy. Režim podávání dopoledních a odpoledních svačin lze přizpůsobit

požadavkům zákonných zástupců a předem dohodnout s vedoucí školní jídelny.

Dopolední svačina se podává od 8,20 do 8,35 hod., oběd od 11,35 do 12,10 hod.,

odpolední svačina od 14,30 do 14,45 hod.

Velký důraz klademe na samostatnost a sebeobsluhu především u starších dětí, mladším

pomáhá podle potřeby učitelka. Při obědě polévku nalévá kuchařka, druhé jídlo si starší děti

berou samy, mladším podává učitelka, použité nádobí všechny děti odnášejí na odkládací

okénko, děti podle možnosti používají příbory. Důraz klademe na kulturu stolování.

Nutit děti do jídla je nepřípustné.

Časový odstup jednotlivých jídel je tři hodiny.

Mytí použitého nádobí zajišťuje kuchařka

pitný režim: po celý den je dětem k dispozici džbán s nápojem (ovocný čaj, voda, minerálka), starší

děti si nalévají samy, mladším učitelka, děti používají své označené hrníčky, které kuchařka

každý den umývá. Džbán je průběžně doplňován, děti si nalévají dle vlastní potřeby.

otužování: vzduchem:

 • větrání v průběhu celého dne

 • dostatečný pobyt venku

 • vhodné oblékání na pobyt venku (oděv odpovídající počasí)

 • děti mají možnost během dne některé části oděvu odložit nebo si obléci

vodou:

 • mžením v letním období na školní zahradě

 • hry s vodou na školní zahradě

 1. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

způsob a intenzita větrání:

pravidelné větrání: ráno před příchodem dětí intenzívní větrání

v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání

během odpočinku dětí

teplota vzduchu:

denní místnosti, určené ke hře, jsou vytápěny na 20 – 22°stupňů C, kontrolu teploty zajišťuje školnice, všechny

místnosti jsou vybaveny nástěnnými teploměry umístěnými ve výšce 1,2 až 1,5 m

osvětlení: třídy a ostatní prostory jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem

ochranu před oslněním zajišťují žaluzie a rolety v oknech

 1. Zásobování pitnou vodou

zdroj: veřejný vodovod, pitná voda splňuje požadavky stanovené právním předpisem

vyšetření kvality vody provádí pravidelně VaK Bruntál

 1. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

výměna prádla: lůžkoviny 1x za 14 dnů

ručníky 1x za týden, podle potřeby ihned

praní prádla: Prádelna Šopík Rýmařov

manipulace s prádlem, skladování:

čisté prádlo se skladuje v čisté, uzavíratelné a pravidelně dezinfikované skříni v kabinetě, použité prádlo se třídí a skladuje v úklidové komoře, ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí s nečistotami z prádla, odváží do prádelny. Při veškeré manipulaci s prádlem je čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně oddělené od prádla použitého, obaly jsou na jedno použití.

Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned.

Znečištěné ložní prádlo se vymění ihned.

Pracovní oděvy zaměstnanců se perou v prádelně.

Za nakládání s prádlem zodpovídá školnice.

 1. Hygienicko – epidemický režim

Za řádné provádění úklidu a dezinfekci v prostorách mateřské školy zodpovídá školnice.

Za nákup, evidenci a výdej čistících a dezinfekčních prostředků ze skladu čisticích prostředků a za jejich správné

použití zodpovídá školnice.

způsob a četnost úklidu a čištění: ( dle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích )

denně: setření na vlhko – všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytů

topných těles a klik

vynášení odpadků

čištění koberců vysavačem

za použití čisticích prostředků a dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových

mís a sedátek na záchodech

týdně: omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů

mytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů

dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku

2x ročně: umytí oken včetně rámů

umytí svítidel

celkový úklid všech prostor školy

malování: 1x za 2 roky třídy mateřské školy

seznam požívaných mycích a dezinfekčních prostředků:

 • Incidur, Ajatin plus extra

 • Cilit WC duo

 • Deoform – čistič s dezinfekcí

 • Rapid jas

 • WC hit

 • Dr. Dewil

 • Dr. Dewil desinfectant

 • Fixinela

 • Clin Windows

 • Jar

 • Cif

 • AVA

 • Toro

péče o školní zahradu: mateřská škola má vlastní oplocenou školní zahradu

údržba zeleně: zřizovatel

údržba pískoviště: školnice

údržba hraček a zařízení: školnice

školnice denně před pobytem dětí na zahradě zkontroluje, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty (ostré předměty, injekční stříkačky, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.). S úklidem papírků, suchého listí a kamenů mohou v rámci vzdělávacích činností pomáhat pod dohledem učitelky i děti, vždy však s ohledem na zajištění hygieny a bezpečnosti dětí (papírky napichovat na klacík, používat ochranné rukavice, okamžité umytí rukou po skončení činnosti atd.)

pískoviště je přikryto sítí proti znečistění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot, výměna písku se provádí po 2 – 3 letech, pískoviště je v létě denně vlhčeno vodou.

evidence a registrace úrazů: dle platných právních předpisů a na tiskopisech k tomu určených

lékárnička první pomoci: vybavená dle seznamu závodního lékaře, umístěna v prvním patře školy

seznam důležitých telefon. čísel: u telefonu v jídelně

O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijati zaměstnanci budou s touto směrnicí seznámeni před podpisem pracovní smlouvy.

Účinnost provozního řádu: od 1. 9. 2012

Platnost: na dobu neurčitou

v Horních Životicích

zpracovala a schválila dne: 29. 8. 2012 Maralíková Zdeňka

ředitelka mateřské školy